INDUSTRIAL HYGIENE SERVICE

   บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด สามารถให้บริการการตรวจด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ การตรวจวัดเสียง แสงสว่าง ความร้อน และสารเคมีต่างๆ ในสถานประกอบการ เช่น ฝุ่นละออง ไอกรด สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (เบนซิน โทลูอีน ไซลีน) ตะกั่ว ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น โดยบริษัท
ให้บริการตรวจวัดตามวิธีการของ NIOSH, OSHA และ ACGIH โดยบริษัท มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎกระทรวงแรงงาน

   Noise การวัดเสียงในสถานที่ทำงานหรือภายในอาคาร โดยตรวจวัดได้ทั้งแบบตรวจวัดในพื้นที่แบบติดตัวบุคคลและแยกความถี่เพื่อวิเคราะห์เสียงที่ดังเกินมาตรฐานรวมถึงการจัดทำ      แผนที่เส้นเสียง (Noise Contour)

   Illumination การวัดแสงสว่างในสถานที่ทำงานหรือภายในอาคารตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน

   Heat การวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงานหรือภายในอาคาร โดยตรวจวัดแบบ WBGT ตามมาตรฐานกระทรวงแรงงาน

   Gaseous and Aerosols เป็นการเก็บตัวอย่างทั้งอนุภาคและก๊าซภายในสถานที่ทำงาน เช่น ฝุ่น และสารเคมี ไอสารอินทรีย์ กรด-ด่าง โลหะ เป็นต้น

Visitors: 71,085