TRAINING

      บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดให้บริการจัดอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลทั่วไป หรือองค์กร และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

                 

               


  • หลักสูตรที่เราเปิดให้บริการอบรม ดังนี้!!! ***สำหรับหลักสูตรปี 2557 ได้ทำการปิดหลักสตรไปเรียบร้อยแล้ว*** ติดตามหลักสูตรที่เปิดของปี 2558 ได้แล้ว!!!

  • หลักสูตรที่เราเปิดให้บริการอบรม ดังนี้!!! หมายเหตุ : ค่าหลักสูตรคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

  • หลักสูตรที่เราเปิดให้บริการอบรม ดังนี้!!!

  • หลักสูตรที่เราเปิดให้บริการอบรม ดังนี้!!!
Visitors: 71,085