OTHER SERVICE

  • บริหารและจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
  • บริการที่ปรึกษาผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
  • การจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี (Monitoring Report) สำหรับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม EIA
  • ที่ปรกษาด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อจัดทำรายงานการตรวจวัดส่งกระทรวงแรงงาน


Visitors: 72,149