OTHER SERVICE

  • บริการที่ปรึกษาผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
  • การจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี (Monitoring Report) สำหรับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม EIA
  • ที่ปรกษาด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อจัดทำรายงานการตรวจวัดส่งกระทรวงแรงงาน
Visitors: 21,435